UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Năm, có nội dung khiếu nại liên quan đến việc đòi lại đất tại khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn có nguồn gốc của gia đình ông do Nhà nước quản lý. Trên cơ sở kết quả xác minh, kiểm tra và đề xuất giải quyết vụ việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 192/BC-STNMT ngày 24/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 

Phần diện tích đất ông Nguyễn Văn Năm đòi lại có diện tích 1.258m2 tọa lạc tại khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn có nguồn gốc do ông Nguyễn Đăng và bà Lê Thị Cọng (cha mẹ của ông) mua của ông Nguyễn Yên, bà Huỳnh Thị Hậu diện tích 629m2 và mua của bà Lê Thị Trí diện tích 629m2. Từ năm 1975 đến năm 1977 khoảnh đất có diện tích 1.258m2 nêu trên bỏ hoang, không ai canh tác sử dụng; đến năm 1978, Hợp tác xã nông nghiệp 1 Nhơn Thành đã sử dụng khoảnh đất này để gieo mạ.

Thực hiện Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất, phần diện tích 1258m2 nêu trên được đưa vào sổ mục kê ruộng đất năm 1983, số thửa 552, tờ bản đồ số 06 do Hợp tác xã nông nghiệp 1 Nhơn Thành đăng ký sử dụng. Năm 1993, thửa đất 552, tờ bản đồ số 6 được đo đạc, chỉnh lý thành thửa đất có số hiệu 436, tờ bản đồ số 12, diện tích 6.946m2 (bao gồm 1.258m2 đất mà ông Năm khiếu nại đòi lại), loại đất nghĩa địa đứng tên Hợp tác xã nông nghiệp 1 Nhơn Thành đăng ký sử dụng. Cha mẹ ông Nguyễn Văn Năm không kê khai sử dụng loại đất nào trên thửa đất này.

Thực hiện Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nhân dân, hộ gia đình cha mẹ của ông Nguyễn Văn Năm là xã viên Hợp tác xã, được Nhà nước cân đối giao quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01001/QSDĐ/I1 ngày 09/11/1996 với tổng diện tích 2.240m2đất (gồm: 196m2 đất ở thuộc thửa đất số 407 và 2.044m2 đất lúa thuộc thửa đất số 218, tờ bản đồ số 04) tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. Thửa đất có số hiệu 436, tờ bản đồ số 12, diện tích 6.946m2 do Hợp tác xã nông nghiệp 1 Nhơn Thành quản lý sử dụng cho đến nay.

Căn cứ Khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì việc ông Nguyễn Văn Năm đòi lại đất có nguồn gốc của gia đình ông do Nhà nước quản lý là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Việc ông Nguyễn Văn Năm cho rằng đơn của ông khiếu nại liên quan đến đất đai nên người có thẩm quyền giải quyết phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại là không đúng quy định; vì, khiếu nại của ông là đòi lại đất cũ. Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 5156/UBND-TD quy định: “Các trường hợp công dân khiếu nại đòi lại đất cũ trên địa bàn tỉnh đã được Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng qua các thời kỳ” thì không phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại. Do đó, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn ban hành Văn bản trả lời cho ông là phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông được rõ./.

Chi Cục Thuế TP.Quy Nhơn qua ảnh