Ngày 9.1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016, bàn chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các cấp ủy đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, để xây dựng và triển khai chương trình công tác đạt nhiều kết quả tốt. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với với thực hiện NQTW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2017 của tỉnh và các địa phương...

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Mặt trận năm 2016. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện và cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, cùng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác đạt thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2016.

Dịp này, Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung, thay thế 4 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (NK 2014 - 2019). 

Chi Cục Thuế TP.Quy Nhơn qua ảnh